Foreningen

Styremedlemmer etter årsmøtet 14.04.2021:

Funksjon

Navn

Valg Anmerkninger
Styreleder JanSølve Borlaug På valg i 2025
Nestleder Jan Erick Olsen På valg i 2025
Økonomi Jon Henrik Grindlia På valg i 2024
Styremedlem Karl Arne Lia På valg i 2024 Leder SBV Nærløypelag
Styremedlem Heidi Merete Fon Gran På valg i 2024
Vara Sissel Finstad På valg i 2025
Vara Asbjørn Paulsen På valg i 2025

Dersom du har saker som du mener bør drøftes i styret kan disse sendes til post@sondreble.org.

Foreningen har Organisasjonsnummer 915663583

Historien

Slik skjedde det i 1963.Et lite historisk tilbakeblikk.
Lørdag den 21.9 1963 blev hytteeierene i traktene rundt Blestua innkalt til møte for i håp om å få dannet en hytteeierforening på Blefjell.Det møtte ca 35 hytteiere som alle tegnet seg som medlemmer.Det ble valgt et styre bestående av:
Per Pihl Drammen
Adler Oppermann
Martin Vestby
Olav K Bakken
Juel Eriksen
Kaare Hansen
Lørdag 6 oktober blev det holdt konstituerende styremøte i Juel Eriksens hytte og styret fikk følgende sammensetning:
Formann Juel Eriksen
sekretær Kaare Hansen
kasserer Martin Vestby
styremedlem Olav K. Bakken
styremedlem Adler Oppermann
Det første året ble kontingenten satt til kr. 10,-. I 1984 var kontingenten pr. år kr. 40,- mens den for 2004 er blitt kr. 200,–

I ekstraordinært medlemsmøte 29.6 2007 ble kontingenten satt til kr 100 samtidig ble det besluttet å skille ut et eget nærløypelag. SBV Nærløypelag skal forvalte midler både til stier og løyper i velets naturlige område. Dette inkluderer også formelle relasjoner til Foreningen Blefjell, som organiserer løyper og stier på tvers av Blefjell. Frivillig kontingent til nærløypelaget ble satt til kr 250 for 2007.

Så langt ved å lese protokollene har årsmøtene vært holdt på Blestua.IKKE NOE LITE JUBILEUM BARE DET! En stor takk til Blestua som positivt og velvillig har tatt i mot oss i alle disse årene. I årene 1985 -86 ble det noe stillstand i hytteeierforeningen fram til 1995 da noen ildsjeler startet opp igjen. Blefjell Hytteeierforening ble etter kort tid endret til Søndre Blefjell Vel. Navneendringen og mindre endringer av vedtektene ble gjort med tanke på å samle flest mulig. Det ble således gjort slik at hytte og campingvogneiere kunne tegne seg som medlemmer. De nye vedtektene gjeldende fra 29.6 2007 har også positivt tatt med at vi – som fra starten – også omfatter grunneiere. En god synergi på tvers av våre medlemsgrupper til det beste for et bærekraftig Blefjell vil fremdeles prege arbeidet fremover. Vi oppfordrer nåværende og tidligere medlemmer/tillitsvalgte til å komme med innspill/historier.

Vedtekter

Vedtektene ble endret på årsmøte den 12.04.2014

1. Formål

Foreningens formål er å ivareta saker som er av felles interesse for medlemmene og bidra til å gjøre Blefjell til et attraktivt hytteområde.

2. Medlemmer

Som medlemme kan opptas hytteeiere, campingvogneiere og grunneiere i området ved Søndre Blefjell.

3. Æresmedlemmer

Som æresmedlem kan utnevnes personlig medlem som etter styrets
vurdering har gjordt seg særlig fortjent innen foreningen, eller personer
som har ytet særlig stort bidrag til utvikling av Søndre Blefjell.

Æresmedlemskapet varer livet ut. Æresmedlemmer betaler ikke
medlemskontigent.

Æresmedlemmer utnevnes på årsmøte etter innstilling fra et enstemming
styret.

4. Årsmøte og regnskap

Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned. Innkalling til årsmøte skal sendes pr brev eller e-post til medlemmene med minimum 2 ukers varsel. Årsmøte skal også kunngjøres på foreningens nettside. Saker som medlemmene ønsker å fremme til årsmøte må sendes styret senest innen utgangen av januar. Foreningens regnskap skal følge finansåret. (Kalenderåret)

Årsmøte skal behandle følgende saker og kan vedta disse med simpelt flertall :

1.        Godkjenne beretning, regnskap og budsjett for neste periode.

2.        Fastsette kontingent for Søndre Blefjell Vel (SBV)

3.        Fastsette medlemmenes årlige bidrag til SBV Nærløypelag

4.        Velge styre (for 2 år), varamedlemmer (for 2 år) og revisor (for 1 år)

5.        Velge komiteer og nærløypelag

6.        Behandle innkomne forslag

7.        Godkjenne vedtekter eller endringer i disse.

5. Styrets sammensetning og oppgaver

Styret skal bestå av 5 medlemmer, som samtlige velges for en periode på 2 år:

·         Styreleder

·         Nestleder

·         Sekretær

·         Økonomi og kasseansvarlig

·         Et styremedlem med ansvar for nærløypelaget

·         To varamedlemmer 

Styret skal administrere og styre foreningens arbeid, herunder SBV Nærløypelag og komiteer. Styret skal representere foreningen utad overfor blant annet kommunale myndigheter, grunneiere mv. Styret kan om nødvendige igangsette arbeidsgrupper, komiteer eller på annen måte fritt organisere sitt arbeid.

6. Styremøter og styreprotokoll

Styreleder skal innkalle til styremøter. Det skal utarbeides årlig møteplan for styret. Styret er beslutningsdyktige når minst 3 medlemmer er til stede. Det skal føres referat og etableres styreprotokoll, som skal oppbevares på forsvarlig måte. Styreprotokollen skal på forespørsel fra medlem(er) kunne fremlegges for innsyn.

Styret er, foruten for de aktuelle sakene, ansvarlig for å forvalte og utvikle foreningens nettside, vedtekter og skal bidra til at foreningen etablerer relevant og nyttig samarbeid med andre velforeninger og interessegrupper.

7. Kontingent og medlemskap mv.

Ved manglende innbetaling av kontingent for 2 år slettes medlemskapet etter 2. gangs purring. Dersom foreningen oppløses skal dens midler tilfalle Flesberg Røde Kors Hjelpekorps.

Erstatter tidligere vedtekter etter votering på allmøte 12.04.2014

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*